Medlemsvilkår

1 Generelle rettigheder og pligter

1.1. Efter at have betalt indmeldelsesgebyr samt det månedlige kontingent, jfr. den til en hver tid gældende prisliste, har medlemmet ret til at benytte Bryggebilen´s køretøjer i henhold til nærværende vilkår.

1.2. Anvendelsen skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vedtægter, prislister, manualer, forsikringsbetingelser samt nærværende vilkår.

1.3. For at måtte føre Bryggebilen´s biler er det en forudsætning, at føreren har fuldgyldigt medlemskab – ordinært medlemskab eller tillægsmedlemskab – af Bryggebilen.

1.4. Dog kan et medlem køre med en anden fører, såfremt medlemmet har sikret sig at denne har kørekort og anvender bilen i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt. 1.2. Det pågældende medlem er ansvarlig for enhver skade, som den pågældende fører pådrager Bryggebilen.

2 Nøgler

2.1. Hvert medlem af foreningen modtager ved indmeldelse en nøgle der passer til Bryggebilens nøgleskabe. Nøglen er fortsat Bryggebilen´s ejendom og må kun benyttes af det pågældende medlem.

2.2. Medlemmet må ikke fremstille ekstrakopier af nøglen.

2.3. Medlemmet er ansvarlig for en forsvarlig opbevaring af nøglen. Bryggebilen skal straks informeres såfremt en udleveret nøgle bortkommer. Medlemmet er ansvarlig for evt. følger af , at en sådan oplysning ikke gives – eller gives for sent.

2.4. Mistes en nøgle betaler medlemmet en afgift til foreningen, der fremgår af den til en hver tid gældende prisliste.

3 Stamplads

3.1. Bryggebilen´s køretøjer har stamplads på en markeret parkeringsplads. Ved brug af delebilen skal bilen afhentes på stampladsen og afleveres samme sted efter endt brug.

4 Reservation af bilen

4.1. Bryggebilens biler reserveres på foreningens bookingsystem på internettet.

4.2. Bestyrelsen kan udnævne særlige perioder (eksempelvis skoleferier) som spidsbelastningsperioder. I spidsbelastningsperioder skal medlemmerne – for at være sikre på at få en bil til delebilspriser – bestille bilen indenfor en på forhånd fastsat dato. I spidsbelastningsperioden vil delebilspriserne være forhøjede. Det er bestyrelsen der beslutter den endelige fordeling af foreningens egne biler samt eventuelle ekstra lejebiler i spidsbelastninsperioden.

4.3. Reservationer kan aflyses mod betaling af et vederlag i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. I fald det lykkes medlemmet at afsætte bilen til et andet medlem i den periode, der aflyses, skal der ikke betales afmeldingsgebyr.

4.4. Det påhviler medlemmet at sikre, at bilen er tilbage på stampladsen i overensstemmelse med det anførte sluttidspunkt for den pågældende reservation.

4.5. Såfremt medlemmet af forskellige årsager ikke afleverer bilen rettidigt ( i relation til det i pkt. 4.4. anførte) betales der en afgift, som fremgår af den til enhver tid gældende prisliste.

4.6. I fald tidsoverskridelsen betyder, at medlemmet benytter bilen ind i periode, der er reserveret af et andet medlem er det medlem, der gør sig skyldig i tidsoverskridelsen, pligtig at kontakte det medlem, der har reserveret bilen i den pågældende reservationsperiode og informere om forsinkelsen.

5 Registrering af forbrug

5.1. For hver gang bilen benyttes udfyldes en registrering af antal kørte kilometer. Dette gøres ved at aflæse bilens km-tæller før og efter turen. Tallene skrives på bilens køreseddel, sammen med dato og tidspunktet for hvornår bilen blev taget samt en underskrift fra medlemmet. Derudover registres km-oplysningen i foreningens bookingsystem.

5.2. Såfremt bilen benyttes ud over reservationsperioden – jævnfør pkt. 4.6. – anføres det faktiske start og sluttidspunkt for bilens benyttelse.

6 Betaling af kørsel

6.1. Der er to slags omkostninger forbundet med anvendelse af Bryggebilen’s biler – dels en tidsbestemt lejepris, dels en pris for hver kørt km. inkl. brændstof og øvrige forbrugsstoffer.

6.2. Mindst én gang om måneden fremsendes en samlet regning for brugen af Bryggebilen’s biler. Opkrævning foretages via PBS.

6.3. Der gives betalingsfrist på 8 dage og efter udløb af betalingsfristen pålignes renter med den til enhver tid gældende diskontorente med tillæg af 5 %. Ved fremsendelse af rykker pålignes et administrationshonorar i overensstemmelse med den til enhver tid gældende prisliste.

7 Tjek af bilen før brug

7.1. Medlemmet skal tjekke bilens tilstand inden brug. Indvendigt såvel som udvendigt tjekkes for skrammer, buler, punkteringer o.l. Nye fejl – i forhold til de allerede registrerede – skal registres i bilens logbog.

7.2. Inden bilen tages i brug, udfyldes køresedlen med start km. Det tjekkes om den tidligere fører har noteret korrekt ”slut km” – svarende til det nuværende ”start km”.

7.3. Evt. tvister mellem foreningens medlemmer vedrørende denne bestemmelse afgøres endeligt af bestyrelsen.

8 Bilens stand ved aflevering

8.1. Medlemmet forpligter sig til at aflevere bilen før udløb af den reserverede periode.

8.2. Aflevering er kun sket korrekt hvis:

 • bilen er parkeret i nærheden af nøgleskabet i aflåst stand og nøglen hænger i nøgleskabet.
 • bilen indeholder alle de til bilen hørende papirer.
 • bilens start km og slut km er anført korrekt
 • bilen er tjekket for skrammer, buler, fejl og mangler og disse er anført i logbogen
 • bilens tank er min. ¼ fuld
 • bilen er tømt for affald og egne effekter, og fremtræder pæn og køreklar
 • bilen indeholder alt til bilen hørende udstyr.

8.3. Ved mangelfuld aflevering pålægges det misligholdende medlem et gebyr i henhold til den en hver tid gældende prisliste.

9. Vedligehold, påfyldning af brændstof, omgang med køretøjerne

9.1. Anvendelse af Bryggebilen´s biler skal ske med omtanke og forsigtighed. Bilerne er alle røgfri.

9.2. Dyr må kun medtages, hvis de holdes i en dertil beregnet transportkasse. Bilen skal efterfølgende støvsuges, før den afleveres af medlemmet.

9.3. Ved brug af bilen skal medlemmet kontrollere væskestand og dæktryk – jævnfør manualen. Generelt skal bilens instruktionsbog følges og medlemmer er ansvarlige for misligehold i den forbindelse.

9.4. Ved påfyldning af brændstof anvendes foreningens betalingskort, der ligger i bilens handskerum.

9.6. Medlemmet skal medvirke til at sikre bilen mod tyveri og hærværk.

9.7. Foreningens bestyrelse er ansvarlig for, at bilen kommer til rettidig syn og service.

10 Mindre fejl, sammenbrud, ulykker og skader

10.1 Ved fejl, sammenbrud, ulykker og skader på biler rapporteres skader i henhold til de oplysninger der findes i bilen.

10.2 Bryggebilen´s bestyrelse skal hurtigst muligt informeres om en evt. ulykke og pludselig opstået skade.

10.3 Reparationer må kun foretages, hvis der gives tilladelse af Bryggebilen´s bestyrelse. Uden forud indhentet tilladelse vil eventuelle udgifter til transport, slæbning, værkstedsregninger o.l. ikke blive refunderet.

10.4 Bryggebilen har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er Bryggebilen imidlertid ikke ansvarlig derfor, og ej heller for eventuelle følger deraf.

10.5 I tilfælde af skade er medlemmet forpligtiget til:

 • omgående at underrette politiet, dersom en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade.
 • at skaffe navn og adresse på de implicerede parter og eventuelle vidner.
 • ikke at anerkende ansvar eller skyld
 • ikke at forlade bilen uden der er truffet fornødne forholdsregler med hensyn til beskyttelse, samt endvidere at tilstile Bryggebilen udførlig beskrivelse af uheldet og udfylde skadesanmeldelse, som ligger i bilen.

10.6 Medlemmet er pligtigt til så vidt muligt at begrænse skadens omfang. Videre kørsel efter skadens indtræden er kun tilladt med bestyrelsens accept.

10.7 Medlemmet er ansvarlig for skader der opstår som følge af, at disse regler er brudt.

10.8 I tilfælde af skader eller tab af køretøj er medlemmet forpligtet til at betale for de fulde udgifter, såfremt medlemmet har brudt de kontraktmæssige forpligtigelser eller forsikringspolicer. I øvrigt er medlemmet forpligtet til at dække udgifter op til den i prislisten anføre selvrisiko.

10.9 Et medlem der er involveret i en færdselsforseelse i Bryggebilen´s bil skal betale adminisrationsudgifter, jfr. prislisten for Bryggebilen´s medvirken i behandling af sagen.

11 Opbevaring af kørekort

11.1 Medlemmet er forpligtet til at medbringe kørekort under al kørsel.

11.2 Hvis medlemmet af en eller anden grund ikke har sit kørekort, mistes retten til at anvende Bryggebilen´s biler.

11.3 Medlemmet er forpligtet til straks at oplyse Bryggebilen om enhver inddragelse eller indskrænkning af sit kørekort.

12 Bøder og afgifter

12.1. Det enkelte medlem betaler selv bøder herunder parkeringsafgifter ved brug af Bryggebilen´s køretøjer.

12.2. Bryggebilen kan oplyse politiet om, hvilket medlem, der i en given periode har anvendt bilen.

12.3. Administrationsudgifter for Bryggebilen´s medvirken til behandling af evt. bøde/straffesag i forbindelse med et medlems brug af Bryggebilen´s biler kan pålægges medlemmet, jfr. prislisten.

13 Begrænsninger vedr. anvendelse af Bryggebilen´s biler

13.1. Bryggebilen´s biler må ikke benyttes

 • til person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte,
 • til at trække eller slæbe et andet køretøj, herunder påhængsvogne af enhver art. Godkendt trailer der overholder vægt og mål må dog slæbes, jfr. bilens manual,
 • til entreprenørkørsel, eller kørsel med gods eller fødevarer, der medfører lugtgener eller usædvanligt slid
 • af nogen person der er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin.

14 Afgørelse af tvister

14.1. Tvister mellem medlemmer om forhold vedrørende foreningen og forståelse af vedtægter, medlemsvilkår, prislister m.v. afgøres endeligt af bestyrelsen efter indhentning af relevante informationer fra begge de uoverensstemmende parters side.

15 Ændringer i aftalegrundlaget

15.1. Enhver aftale mellem foreningen og dens medlemmer, hvorved foreningens til enhver tid gældende vedtægter, medlemsvilkår, prislister m.v. er fraveget, fordrer skriftlighed.

Første udkast til medlemsvilkår til vedtagelse på foreningens stiftende generalforsamling, d. 3.12.2003.
Redigeret juni 2015

BB Logo