Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted 

1.1. Foreningens navn er Bryggebilen

1.2. Foreningens hjemsted er København kommune

§ 2 Formål

2.1. Foreningens formål er at imødekomme medlemmernes transportbehov på en billig og miljøforsvarlig måde ved indkøbe, lease og/eller leje biler og eventuelt andre køretøjer og stille disse til rådighed for medlemmerne mod vederlag, således at der opnås dækning for foreningens udgifter, hensættelser m.v. Udover at opnå en for foreningen rimelig konsolidering stræbes der ikke efter noget overskud i foreningen.

2.2 Såfremt de i pkt. 2.1 nævnte formål kan fremmes gennem samarbejde med andre delebilsforeninger skal bestyrelsen aktivt søge dette samarbejde.

§ 3 Medlemmer

3.1. Som medlemmer kan med bestyrelsens godkendelse optages enkeltpersoner og eller juridiske personer (institutioner, virksomheder og foreninger) dog således, at juridiske personer skriftligt må meddele bestyrelsen for Bryggebilen, hvem der skal registreres som bruger.

3.2. Det er et krav, at medlemmer og registrerede brugere ved indmeldelse er minimum 23 år og har haft kørekort i minimum ét år. Bestyrelsen kan – enstemmigt – give dispensation for aldersgrænsen og for kravet om kørekort i minimum 1 år.

3.3. Foreningens bestyrelse kan afvise ansøgning om optagelse af medlemskab og/eller henvise ansøger til en venteliste, som administreres af foreningens bestyrelse.

3.4. I tilknytning til ordinært medlemskab i henhold til pkt. 3.1. kan en beboer i samme husstand oprette et tillægsmedlemskab til et reduceret indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fremgår af foreningens til en hver tid gældende prisliste, der fastlægges på generalforsamlingen. Et tillægsmedlemskab betragtes som et fuldgyldigt medlemskab i relation til rettigheder og pligter vedr. brug af forenings køretøjer, men har ikke stemmeret ved generalforsamlingen. Ophører tillægsmedlemmets bopælsmæssige tilknytning til det ordinære medlem, ophører tillægsmedlemskabet samtidigt.

§ 4 Indmeldelsesgebyr, depositum og kontingent

4.1. Medlemmernes indmeldelsesgebyr fastsættes af generalforsamlingen og indbetales kontant ved indmeldelse i foreningen. Størrelsen af indmeldelsesgebyret fremgår af foreningens til en hver tid gældende prisliste.

4.2. Gebyret refunderes ikke ved udmeldelse eller såfremt medlemskabet af anden grund ophører.

4.3. Som medlem er man pligtig til at betale et månedligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen og fremgår af foreningens til en hver tid gældende prisliste.

§ 5 Hæftelse

5.1. Medlemmerne hæfter alene med deres indskud (depositum og gebyr) for forpligtigelser vedrørende foreningen. Tillægsmedlemmernes hæftelse er tilknyttet det ordinære medlemskab.

§ 6 Andel

6.1. Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud – dog med respekt af punkt 19.3.

6.2. Andelen er uoverdragelig og kan ikke stilles til sikkerhed eller gøres til genstand for retsforfølgning.

§ 7 Brug af foreningens køretøjer

7.1. Brug af foreningens køretøjer skal ske i overensstemmelse med de til en hver tid gældende medlemsvilkår, der fastsættes på foreningens generalforsamling. Redaktionelle og uopsættelige ændringer kan besluttes og formidles af foreningens bestyrelse.

7.2. Køretøjer må ikke videreudlejes, udlånes eller lignende.

7.3. Et medlem må således hverken helt eller delvist overlade brugen af køretøjet til andre med mindre medlemmet er berettiget dertil efter nærværende vedtægter eller de til enhver tid gældende medlemsvilkår.

§ 8 Vederlag for brug af foreningens køretøjer

8.1. Vederlag for benyttelse af foreningens køretøjer fastsættes på generalforsamlingen og er til en hver tid gældende for alle medlemmer.

8.2. Midlertidig nødvendiggjorte prisjusteringer kan dog – med minimum 14 dages – varsel meddeles af bestyrelsen. Vederlaget fastsættes som udgangspunkt således, at der opnås dækning af udgifter, hensættelser m.v. Ud over en for foreningen rimelig konsolidering, stræbes der ikke efter noget overskud i foreningen.

8.3. Eksterne udgifter i forbindelse med Bryggebiles medvirken til behandling af eksempelvis en fartbøde/parkeringsbøde/straffesag i forbindelse med et medlems brug af Bryggebilen biler pålægges medlemmet.

§ 9 Opsigelse

9.1. Et medlem kan opsige sit medlemskab af foreningen og brugsret til køretøjerne med tre måneders skriftligt varsel til bestyrelsen. Opsigelsen sker til udgangen af måneden, uanset hvornår opsigelse foretages i den pågældende måned.

9.2. Senest en måned efter medlemskabets ophør er parterne forpligtiget til at udligne deres eventuelle økonomiske mellemværende, og foreningen således pligtig til at afregne et evt. overskydende beløb svarende til det af medlemmet betalte depositum efter modregning af medlemmets eventuelle forpligtigelser overfor foreningen.

§ 10 Eksklusion

10.1. Foreningens bestyrelse kan i følgende tilfælde beslutte at ekskludere et medlem af foreningen:
– Såfremt et medlem trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende depositum, kontingent og vederlag for brug af køretøjer eller andre skyldige beløb af enhver art.
– Såfremt et medlem benytter køretøjerne på uforsvarlig måde, eller i øvrigt ikke overholder de udarbejdede vilkår for benyttelsen.
– Såfremt et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre medlemmer.
– Såfremt et medlem groft overtræder gældende færdselsregler.
– Såfremt et medlem ikke besidder gyldigt kørekort.

§ 11 Generalforsamling

11.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen

11.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Forelæggelse af årsregnskab og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab
4) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om eventuel ændring af vilkår og vederlag for benyttelse af foreningens køretøjer samt fastsættelse af kontingent
5) Forslag til køb, leje og/eller lease samt salg af køretøjer og andet materiel
6) Forslag fra medlemmerne
7) Valg af bestyrelse
8) Valg af revisor
9) Eventuelt

11.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af medlemmerne forlanger det med angivelse af dagsorden.

§ 12 Indkaldelse m.v.

12.1. Generalforsamling indkaldes skriftlig med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Datoen for ordinær generalforsamling varsles med brev, e-mail eller opslag senest 4 uger før.

12.2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

12.3. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt at stille forslag har ethvert medlem. Administrator og revisor tilknyttet foreningen, samt personer, der er indbudt af bestyrelsen har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

§ 13 Beslutninger på generalforsamlingen

13.1. Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Forslag om vedtægtsændringer kan dog kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer er repræsenteret og med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis 2/3 af medlemmernde ikke er repræsenteret på generalforsmalingen kan forslag om vedtægtsændringer vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på to efter hinanden følgende generalforsamlinger.

13.2. Hver medlem har på foreningens generalforsamling én stemme og kan herudover afgive stemme i henhold til skriftlig fuldmagt fra et andet medlem.

13.3. Sekretæren skriver referat for generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Referatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede skal tilstiles medlemmerne senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 14 Bestyrelse

14.1. Generalforsamlingen vælger af foreningens medlemmer en bestyrelse til varetagelse af den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

14.2. Bestyrelsen består af en formand, der vælges af bestyrelsen, samt et yderligere antal bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse.

14.3. Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år af gangen, således at halvdelen eller den tilnærmede halvdel af bestyrelsen er på valg ved hver generalforsamling.

14.4. Generalforsamlingen vælger desuden for ét år af gangen en eller to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge.

14.5. Bestyrelsen konstituere sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

14.6. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

§ 15 Tegningsret

15.1 Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening.

§ 16 Administration

16.1. Bestyrelsen kan ansætte en administrator til varetagelse af foreningens økonomiske og administrative forvaltning. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med en evt. administrator om opgaver og beføjelser. Bestyrelsen kan til enhver tid afsætte administrator.

16.2. Foreningens midler indsættes på særskilt konto i pengeinstitut eller girobank, fra hvilken konto der kun skal kunne foretages hævning ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle indbetalinger til foreningen skal ske direkte til en sådan konto, ligesom også modtagne cheks og postanvisninger skal indsættes direkte på en sådan konto.

16.3. Bestyrelsen er berettiget til at meddele administrator prokura.

§ 17 Regnskab

17.1. Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen og evt. administrator.

§ 18 Revision

18.1. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til driftsbudget udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

§ 19 Opløsning

19.1. Forslag om foreningens opløsning kan vedtages på foreningens generalforsamling med et flertal på mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

19.2. Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

19.3. Ved opløsning af foreningen udloddes – efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gæld – den resterende formue efter den afgående bestyrelses beslutning til aktiviteter til fremme af miljømæssige formål.

BB Logo